SIĞIR BARINAKLARI

     Bir hayvancılık işletmesinde, hayvanların barındırıldıkları alanlara barınak adı verilir. Sığır barınakları ahır olarak isimlendirilir.

     İşletmeler büyüdükçe ve üretim entansifleştikçe barınak sistemi artar. Bu nedenle bir işletmede uygulanacak sisteme karar vermede sadece hayvanların çevre istekleri yeterli olmaz. Bunun yanında hem kuruluş, hem de işletme aşamasındaki maliyetleri dikkate almak gerekir.

    İster yeni yapılsın isterse mevcut bir yapının yeniden düzenlenmesiyle elde edilecek olsun sığır barınaklarında (ahırlarda) aranacak genel özellikler şunlardır.

I) SIĞIR BARINAKLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

Barınaklar:

1) Hayvanları ve çalışanları kötü hava koşullarından korumalı,
2) Hayvanların yaralanmalarına yol açmamalı, aksine hareketlerini kolaylaştırmalı,
3) Hayvanlar yem ve su gereksinimlerini karşılayabilmeli
4) Sığırların yönetilmelerinde kolaylıklar sağlanmalı
5) Çeşitli yaş gruplarından hayvanların ihtiyaçlarına cevap verebilmeli.
6) Sağımın düzgün, temiz ve kolay yapılabilmesine imkan vermeli
7) Yem depolama ve gübre biriktirme imkanlarına sahip olmalı
8) İşgücü gereksinimini en aza indirmeli,
9) Yörede bol ve ucuz bulunan malzemeleri kullanarak ve düşük maliyetle inşa edilebilmelidir.

    Bir süt sığırcılığı işletmesinin ihtiyaç duyduğu binalar ve bunların büyüklüklerini belirleme yanında önemli bir iş de bunların uygun yerleşimidir. Binalar yerleştirilirken genel yerleşim planı ve iş akışı ile binaların çevreye uyumu da göz önünde tutulmalıdır. Örneğin işletmenin zamanla büyütebileceği dikkate alınarak gelişim alanı başta düşünülmelidir. Ayrıca ahır dikkate alınarak gelişim alanı baştan düşünülmelidir. Ayrıca ahır ile gübrelik, yemlik ve sağım yeri gibi diğer bütünleyici ünitelerin konumları iş gücünü verimli kullanacak şekilde belirlenmelidir. İşletme yapılarının tümü ile genel yerleşim alanı arasında bunların birbirlerine zarar vermeleri veya gelişmelerini önlemelerine yol açacak bir etkileşime izin verilmemelidir.

    a) Sığır barınaklarında yer seçimi: Yetiştirici büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için barınak yapaksa ilk bilmesi gereken konu ahırın nereye yapılacağıdır. Tesislerin kurulacağı arazinin hafif eğimli ve toprağın geçirgen olması oldukça önemlidir. İmkan var ise eğim cephesi güneye bakmalıdır. İşletme artıklarının yerleşim bölgelerinin yakınında olmamasına ve bölge hakim rüzgarlarının yönü dikkate alınarak tesislerdeki kokunun insanları rahatsız etmemesine özen gösterilmelidir.
 

    b) Barınaklarda Temel: Sağlam toprağın üzerine taş veya diğer inşaat malzemeleri ile barınağın temeli atılır. Temel derinliği sıcak yerlerde 30 cm, soğuk yerlerde 60 cm olmalıdır. Temel rutubete karşı tecrit maddesi ile korunursa çok iyi olur.

    c) Barınaklarda Zemin: En iyi zemin tuğla ile yapılır. Bu amaç için hazırlanmış tuğlalarla çok sağlam bir zemin yapılır. Taş veya beton zemin oldukça iyidir.Taş zeminler soğuk tutar temizliği zor olur. Beton kullanılırsa önce taş döşemeli, arlarını çakıl ile doldurulup, üzerine kömür cürufu döküp iyice dövdükten sonra yüksek dozajlı betonu dökmelidir. Beton zeminde hayvanlar kayıp düşmesin diye üzerine oluklar açmayı unutmayalım. Ahırın uzunlamasına yani idrar kanalının gübre çukuruna doğru eğimi %1 olmalıdır. Durakların gübrelik ve idrar kanalına doğru eğimi %1-2 arasında olmalıdır.

    d) Barınak duvarları: Duvar yapımı için tuğla, briket, betonarme, kerpiç gibi inşaat malzemeleri uygundur. Duvarların iç ve istenirse dış yüzü sıvanmalıdır. Tesis kurulacak yer 1. ve 2. Derece deprem bölgesinde ise inşaatın sağlamlığı için ne yapılması gerektiği uzmanlardan öğrenilmelidir.

    e) Ahırın Yüksekliği-Çatı-Tavan: Ahırların tabandan saçaklara kadar yüksekliği tesisin bulunduğu bölgenin iklimi ve ahırdaki hayvan miktarına göre değişmekle birlikte 3-3,5 metre arasında olmalıdır. Çatı için sıcağını dışarıya dışın soğuğunu içe geçirmemelidir. Yağmur suları içeriye akmamalıdır. Doğal havalandırmamayı sağlamak için 22-25 cm lik bir çatı eğimi olmalıdır. Ahırın tavan veya çatısının naylon, ziftli bez gibi gaz geçirmeyen maddelerden kaplanması kiremit altına bu maddelerden döşenmesi havalandırma açısından çok sakıncalıdır.

    f) Ahırın Kapı, Pencere Ve Bacaları İle İlgili Bilgiler: Kapılar ahşap ve metal olabilirler. Şayet kapılar büyük ise metal olması daha iyi olur. Ahırın büyüklüğüne uygun olması gerekmektedir. Kapıların kenarları keskin köşeli olmamalıdır.

    Pencereler hayvanlar için gerekli olan ışık ve havayı sağlamaktadırlar. Ahırda pencere hesaplaması ahırın büyüklüğüne göre hesaplanmaktadır. Ahırdaki pencere alanı ahırın taban alanının yirmide birinden az olmamalıdır. Örnek verecek olursak 200 m²’lik bir ahırımız varsa ihtiyaç duyulan pencere alanı 10 m² hesaplanmalıdır. Pencereler vasistaslı olmalıdır. Yani çerçeve alttan menteşe ile kasaya bağlı, üstten içeriye doğru açılacak şekilde olmalıdır. Pencereler ahşap ve metalden alabileceği gibi plastikten de olabilir Pencereler hayvanların omuz yüksekliğinden en az 40-50 cm yüksekliğinde olmalıdır. Yani içeriye giren hava hayvanlar üzerinde cereyan oluşturmamalı ve dışarıya doğru olan hava akımını engellememelidir.

    Ahırda biriken kirli hava havalandırma bacalarından dışarıya çıkar. Baca olmassa ahır havalanamaz. İnşaat esnasında havalandırma bacaları konulmamışsa yaklaşık 5 m de bir ve mahya açıklığının sağ ve solunda olacak şekilde çatının en yüksek yerine boyutları 25 x 25 cm az olmayacak şekilde bacalar yapılmalıdır. Bacaların üzerine yağan yağmur ve kar sularının akmaması için uygun malzemeden şapka yapılmalıdır. Birden fazla bacanın gerektiği hallerde baca kesit ve yüksekliklerinin aynı olması gereklidir. Baca etkili yüksekliğinin yeterli bir havalandırma için en az 4 metre olması gereklidir. 100m² bina taban alanı için en az bir adet baca hesaplanmalıdır. Bacanın iyi çalışabilmesi için izole malzemelerle kaplanması, çatı mahyasından itibaren baca yüksekliğinin en az 60 cm olması ve baca ucunun 15-2 cm kadar tavandan içeri girmesi gereklidir.

    g) Gübre Çukuru:

    Gübre çukurunun boyutları hesaplanırken 500 kg canlı ağırlığında bir hayvan ortalama yılda (500 x 0,08 x 365) 14,6 ton civarında gübre ürettiği ve gübre çukurunun yılda kaç kez boşaltılabileceği gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır.

    II) SÜT SIĞIRI BARINAKLARI:

     Süt sığırı barınaklarını planlarken;

Hayvanlar için en uygun çevre koşullarını sağlayabilmeli,
Maliyeti olabildiğince düşük olmalı,
Ahırımızı zamanla büyütebileceğimizi düşünerek yapmalıyız,
Ahırımızın çeşitli yaş gruplarından hayvanları barındırabilecek bölümleri olmalı,
Ahırda çalışanlar hem kolay ve zahmetsiz çalışabilmeli, hem de ahırımızın sağlık ve korunma koşulları iyi olmalıdır.
    Süt sığırları için yapılacak barınaklarda süt sığırlarının çevre istekleride göz önünde tutulmalıdır. Genel olarak;

    Sığırlar -18°C ile +24 °C arasındaki sıcaklığa adapte olabilirler. İnekler için en uygun ortam sıcaklığı 10-15 °C’ dir.

    Ahırdaki nem oranının ise %60-80 arasında olması istenir.

    Barınaklarda havalandırmanın da öneminden daha önceki konularda bahsetmiştik. Sağmal bir inek için saate 50 m³, bir buzağı için saate 10 m³ civarında havalandırma sağlanmalı, hayvan başına 20 m³ temiz hava ortamda bulundurulmalıdır.

    Çalışanların işlerini kolaylaştırmak ve hayvanları daha kolay kontrol etmek için ise geceleri aydınlatma yapmak gerekmektedir. Aydınlatmada mümkünse floresan lambalar kullanılmalıdır. Her bir m² zemin alanı için 2,5 watt varise sağım ünitesinde her bir m² zemin alanı için 10 watt’ lık ışık kaynağı kullanılmalıdır.

      III) BESİ SIĞIRI BARINAKLARI:

    Ülkemizde bağlı duraklı ahır sistemi değişik şekillerde yaygın olarak besi içersinde kullanılmaktadır.

sponsorlu bağlantılar

    Türkiye’ de besiciliğe yeni başlayacak olan kişi ve kuruluşların sermayesinin büyük bir bölümünü kapalı ahır yapmak için tüketmesine gerek yoktur. Ahır olarak yağmur, rüzgar ve kardan hayvanları koruyacak barınaklar yeterlidir. Genelde güney cephesi açık, yanları ve kuzey cepheleri duvarlarla bölge hakim rüzgarlarına karşı kapatılmış, üstü sundurmalı tesisler besi için yeterlidir. Besi hayvanları soğuğa karşı dayanıklıdır. Soğuk aylarda hayvanlara verilecek yemlere melas gibi yüksek enerjili maddeler katılmak suretiyle soğuğun olumsuz etkisi ortadan kaldırılmış olur.

     IV) TABAN DÜZENLERİNE GÖRE SIĞIR BARINAKLARI:

     a) BAĞLI DURAKLI AHIRLAR:

     Hayvanların yem su ihtiyaçlarının karşılanması ve çoğu işletmelerde süt sağım işleri kendileri için ayrılmış duraklarda olur. Bu sistemde ineklerin bakım işleri kolay yapılır. Sığırlar kolay kontrol edilir.

    Bağlı Duraklı Ahırlarda Durak Unsurları Nasıl Olmalı

    Durak genişliği 110-120 cm, durak uzunluğu 170cm olmalı.

    Yemliklerin ön kenar yüksekliği 30-35 cm kalınlığı 10-12 cm civarında olmalı yani hayvan yattığı yerden yemini yiyebilmeli, yemlik tabanının en düşük noktası ahır tabanından 10-15 cm yüksekte olmalıdır.

    Yemliklerde keskin köşeler bulunmamalı, yemlik yüzeyi betonu mümkün olduğuca pürüzsüz olmalı, yemliğin içten içe genişliği 60-65 cm civarında olmalıdır.

    Durakları birbirinden ayırmak amacıyla uygun şekilde bükülmüş 5 cm çapında profil demir borular kullanılmamalıdır.

    Suluklar ineklere diledikleri an su içme olanağı sağlanmalıdır. İki ineğe bir adet olmak üzere otomatik veya yarı otomatik suluk kullanılmalıdır.
BAĞLI DURAKLI AHIR

     b) SERBEST DURAKLI AHIRLAR:

    Bu sistemde bir inek için bir durak planlanır. Bu duraklarda inekler bağsız olarak dururlar ve duraklarda yemlik kısmı yoktur. Yemleme ve sulama ahır içinde özel bir yemleme yerinde gezinme yerinme yapılmaktadır. Sağım işlemi ayrı bir bölümde yapılmaktadır.

    Bu sistemde iş gücünden ekonomi sağlanmaktadır. İneklerin sağım işlemi hem kolay olmakta hem süt kalitesi yükselmektedir. Ayrıca meme ezilmeleri hemen hemen hiç görülmemektedir.

    Serbest Duraklı Ahırlarda Unsurlar

    Duraklar; hayvanların ırklarına ve yaşlarına göre değişmekle birlikte durak genişliği 100-121 cm arası genişlikte ve 220-250 cm uzunlukta, hayvanların durağa baş tarafı önde girmelerin sağlanması için durakların ön kısmı kapalı ve durak gübre kanalına doğru %1-2 eğimli olmalıdır.

    Servis yolu, 300-350 cm genişlikte olmalıdır.

    Suluklar, 10-15 ineğe bir otomatik veya yarı otomatik suluk hesaplanmalı, suluklar yemliklere çok yakın olmamalıdır.

    Yemlikler, yemlik uzunluğu hesap edilirken inek başına en az 70 cm genişlik hesaplanmalıdır. Hayvanların yemlik tarafına geçmelerini önlemek amacıyla yemlik koruyucu yapılmalıdır. Yemliklerin ön kenar yüksekliği 50 cm kalınlığı 10-12- cm civarında olmalıdır. Yemlik koruyucuların zeminden yüksekliği 120 cm olmalı koruyucunun enine üst kısmı sabit, enine alt kısmı hareketli olmalıdır. Hareketli kısımda çelik halat kullanılır.
SERBEST DURAKLI AHIR

     V) BARINAKLARDA BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER:

     a) SAĞIM ÜNİTESİ:

     Serbest duraklı ahır sisteminde, sağım yeri işletmenin hayvan kapasitesine göre, işletmenin iş akışını kolaylaştıracak bir bölümde inşa edilmeli ve hayvanların sağım yerine girip çıkmaları fazla müdahaleye gerek kalmadan sağlanmalıdır. Bağlı duraklı ahır sisteminde genellikle hayvanların duraklarda sağılmasını sabit sağım sistemleri kullanılmaktadır.

     b) DOĞUM LOCASI:

     Bir inek için yemlik ve suluğa sahip olması şartıyla 12-14 m² lik alan gereklidir.

     c) BUZAĞI BÖLMELERİ:

      Süt sığırı yetiştiriciliğinde buzağıların sağlıklı büyütülmeleri önemlidir. Buzağı ölümlerinin önemli bir kısmı doğumu takip eden ilk günlerde ve süt emme döneminde olmaktadır. Bunun sebebi büyük oranda kötğü çevre şartlarıdır. Süt emme döneminde sağlıklı büyüyen buzağılar, daha sonra sağlıklı ve verimli olurlar. Buzağılar özellikle hayatının ilk haftalarında inek ahırlarında ve diğer buzağılardan ayrı, tek buzağıya yeterli büyüklükteki özel bölmelerde barındırılmalıdırlar. Sütle besleme dönemi sonuna kadar buzağıların birbirinden ayrı bırakılıp beslenmesi; birbirlerini sindirim sistemlerinde kıl yumaklarının oluşmasını engellediği gibi, hastalıklarının yayılmasının da önüne geçebilir. Bölmelerde bir kesif yem kabı, kuru ot için bir yemlik ve suluk koymak için de ayrı bir kısım olmalıdır. Buzağı bölmeleri sabit ve hareketli olabilir. Tabanda idrar asla biriktirilmemelidir. Bunun için taban eğimli yapılmalıdır. Buzağıların birbirini yalamamaları için bölmeler arası uygun bir malzemelerle kapatılmalıdır. En önemlisi bölmeler aydınlık, havalandırılabilir olmalı ve buzağılar hava cereyanından mutlaka korunmalıdır.

     d) AÇIKTA SEYYAR BUZAĞI BÖLMELERİ:

     Eskiden buzağılar ahırda anasının yanında havasız yerlerde büyütülmektedir. Buralarda ahırın kirli havasını solumakta, birbirleriyle ve kirli şeylerle temas hainde olmaktadır. Bu nedenle başta solunum sistemi ve ishal olmak üzere birçok hastalığa yakalanmaktadır.

     Açıkta seyyar kulübeler, sürekli temiz hava, temiz kulübe, Ferdi halde tutulduklarından yemleme ve gelişmenin iyi takip edilmesi, hastalıkların hemen belirlenmesi,istendiği yere taşınması, temizliğinin kolay olması, işçiliğin az olması gibi bir çok avantajı söylenebilir. Bugün, Araştırma Enstitülerinde ve bazı Tarım İşletmelerinde buzağılar açıkta seyyar kulübelerde yetiştirilmektedir. Seyyar kulübeler, Ahşap, metal, plastik vb. malzemelerden basit ve ucuza yapılabilmektedir. Dolayısıyla sabit yatırım masrafları da azaltılmış olur.

     Açıkta seyyar kulübelerde buzağılar dört mevsimde ve her türlü hava şartlarında dışar da yetiştirilebilir.

     Buzağıların Kulübelerde Bakım Beslenmesi

     Buzağılar doğduktan hemen sonra anasından ayrılır. Gerekli müdahaleler yapıldıkta sonra hazır kulübelere konur. Buzağı biberonları ile günlük bir iki sefer Ağız sütü verilir. Böylece buzağılar kolayca suni emzirmeye alıştırılmış olduğu gibi, içip içmediği de kontrol edilmiş olur. Herhangi bir problem erkenden tespit edilmiş olur.

     Daha sonra buzağılara canlı ağırlıklarını %10’ u kadar süt sabah ve akşam verilmelidir. Bazı buzağı besleme programları bulunmasına karşılık pratik olarak, sabah ve akşam ikişer litreden dört litre sütten kesime kadar verilmelidir. Sütlerin ısısı vücut sıcaklığına yakın olmalıdır. Aksi halde ishale yakalanabilirler. Sütler emzikli kovalarla yada buzağılar hazırlanmış biberonlarla verilebilir. Bir haftalıktan itibaren kuru ot yada yonca, buzağı büyütme yemi ve su önlerine konulmalıdır. Günlük süt verilirken yem ve suları kontrol edilir. Altlıkları değiştirilir.

    Sütten kesim için şu üç kurala göre karar verilebilir;

    Canlı ağırlığa göre; hedeflenen canlı ağırlığa gelmiş buzağılar sütten kesilebilir.

    Yaşa göre ; istenen aylık (2-3 ay arası) Yaşa Ulaşanlar sütten kesilebilirler.

    Sütten kesildiğinde yeteri kadar yem yiyebileceklerine kanaat getirildiği zaman sütten kesilebilirler. Bunu 4-5 gün yedikleri günlük yem takip edilir, yeteri kadar günlük yem yiyebiliyorsa sütten kesilir.

    Sütten kesilen hayvanlar kulübeden çıkarılıp, istenen şekilde yetiştirilip barındırılabilir. Her mevsimde ayni şekilde yetiştirilebilir.
SEYYAR BUZAĞI KULÜBELERİ

    – Açıkta Seyyar Kulübelerin Yapısı:

     Kulübeler 110 x 110 x 110 cm boyutlarında, kapalı yanları çitle çevrili gezinti alanına sahiptir. Yemlik ve suluk açık kısımda bulunmaktadır. Yağışlara karşı korunur durumda olmalıdır. Tabanı, ahşaptan ızgaralı olup altlık serilmesinde yarar bulunmaktadır. Kulübeler kuzey tarafı kapalı, rutubetsiz, drene edilmiş alanlara, yönleri güneye dönük yerleştirilmelidir.
BUZAĞI KULÜBESİ TASLAĞI

      e) GENÇ HAYVAN BÜYÜTME ÜNİTELERİ:

    Her bir hayvana büyüklüğüne bağlı olarak 30-60-cm yemlik uzunluğu gereklidir.

    10-15 hayvanlık bir bölmeye bir adet otomatik suluk konmalıdır.

    Yemlik ön kısım yüksekliği 40-50 cm civarında olmalıdır.

    Hayvan başına 2,5 m² lik alan yeterlidir.

    Hayvanlar bölme içersinde serbest olmalıdır.

Bu yazılarda ilginizi çekebilir.

19 Responses “SIĞIR BARINAKLARI”

 • bülentgüler diyor ki:

  cokgüzelaydınlatıcıbilgilerveriliyor

 • bülentgüler diyor ki:

  cokgüzelaydınlatıcıbilgilerveriliyor
  dahafazlabilgiistiyorum

 • cem koyuncu diyor ki:

  bende süt inegi almayı düşünüyorum devlet veriyormuş bu bana anlata bilirmisiniz

 • berkant diyor ki:

  ne zamandır yapmayı düşündüğüm iş büyükbaş hayvancılık fakat riski nedir ve toplam maliyeti nekadar olur yani sığır hariç metrekareye güzel bir ahırla beraber malzemelerin maliyeti ne kadar olur teşekkür ederim

 • mevlud yucel diyor ki:

  ben firan sa dayim turkiyeye donup besicilik yapmayi dusunuyorum buyuk bas hayvancilik icin bana maliyeti ne olur sizler den istiram bu bilgiyi vermenizi rica edrim saygilarimla

 • fatih kaan diyor ki:

  verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.rica etsem basit bir açıkbesinin bana maliyetini çıkarabilirmisiniz.10 dönüm yerim var ve ben burada yedi yıllık faizsiz kredi kullanıp 20-25 başlık bir süt üretim basiciliği yapmayı planlıyorum.yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden sağolun…

 • enver çiçek diyor ki:

  100-200 büyükbaş hayvanlık süt veya et besiciliği yapmak istiyorum. bana gerekli olan arazi miktarı,yapısı,tesisin ve hayvanların maliyeti ile devletin bana vereceği kredi,destek,hibe gibi avantajları ve tesisin yapısı ,ürünlerin pazarlanma olanakları hakkında bilgi verirseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler

 • ismail eker diyor ki:

  iki ineğim ikide dişi buzağım var. beş ineklik yarı açık ahır yapmak istiyorum.planı nasıl olmalı.tarlam tam ğüneye bakıyor.am yerleşim yerine yakın.kütahya gedizde.u şeklinde duvar ördürüp üzerine kapatsam nasıl olur.üzeri saç mı olsa yoksa kiremitmi olsaiyi olur.kaçmetre kare olmalı.teşekkürler.

 • Mustafa Kıvraşık diyor ki:

  Ben bir öğretmenim ailemin 20 dönüme yakın arazileri var hemen şehir merkezine 4 km yakın ve etrafında yerleşimyeri yok. Yani yerimiz hazır ilk başta 10 büyükbaş hayvan alıp bu işe girmek istiyorum ziraat bankası 10 hayvanı 50 bin liraya verdiğini duydum ama şimdi tek engel böyle sizin anlattığınız gibi bir sığır barınağı süt inekçiliği için mersinde ne kadar maliyeti vardır onu öğretmek istiyorum biraz birikimmimi var bu konuya harcamak istiyorum bilgi verirseniz sevinirim

 • RECEP AKKURT diyor ki:

  Mrb 10 tane besicilik için büyükbaş hayvanı almak istiyorum. Kaç aylık olmalılar ve fiatları nekadardır. Ayrıca bunların yemlerini dışarıdan alıp bana maliyeti ne kadar olur. Ortalama ay besldikten sonra bana ne kadar kar getirmektedir. Cevap verirseniz sevinirim

 • RECEP AKKURT diyor ki:

  ortalama altı ay besledikten sonra

 • ahmet diyor ki:

  ben hayvancılığa başlıcam devlet 7 yıl faizsiz 7,500,000 milyon veriyormuş almak doğrumu

 • Beril Bensu diyor ki:

  Selamlar
  Ben Adana yakın civarında 50-100 büyükbaş hayvanlık süt veya et besiciliği yapmak istiyorum. Bana barınak için gerekli olan arazi miktarı,yapısı,tesisin ve hayvanların maliyeti ile devletin bana vereceği kredi,destek,hibe gibi avantajları ve tesisin yapısı hakkında bilgilendirirseniz sevinirim.

 • Beril Bensu diyor ki:

  Tesekkürler.

 • ŞENOLGÜL diyor ki:

  Merhabalar.10 dönüm arazide 50 büyük başla başlayan ve daha sonra 100 büyük başa çıkarmak istediğim bir düşüncem var.Arazi çıplak besane yapımı hayvan alımı daha sonra yanına mandıra eklenmesi gibi düşünceler besliyorum.Maliyet ne olur kaç işçi gerekir hangi tür kredileri kullanabilirim.Yardımcı olursanız sevinirim.Kolay gelsin.

 • özgür ismail karabacak diyor ki:

  selamlar
  ben denızlide soguk demırcıyım. işim geregi bazen besıciler için demir işleri yapıyoruz.biz daha cok 5 ila 20 hayvanlık barınaklarin demir işlerini yapıyoruz.
  size sorocagım ise bizim bu yapılan işleri nasıl banka kredisi kullanabilir yapabiliriz veya kredı kullanılabılır besı ve sut damını nasıl yapmalıyız.yardımlarınız için şimdideden tesekkurler.

 • ekrem demirez diyor ki:

  merhaba süt sıgırcılı ve et sıgırcılıgı için gerçek maliyet yem girdileri elektirik su ısınma işci parası makina ve alet edevat maliyetleri yeni başlıyaçaklar için A adan Z zeye inşaşat maliyet giderleri elektirik bağlantı ve trofo dahil giderleri bir hayvan günlük nekadar yem filaş yer maliyeti kısacası tüm gider masrafları ve mandıranın kurulup işler vaziyete gelmesindeki tüm masraflar kaç para maliyet olur .Birde mandırayı kurduk sütü nereye kime nasıl kaç paradan satacagız. Et besiçiliğindeki hayvanlarıneden temin edip nerye satacagız. birde et sıgırcılıgı alım vesatım için yurtdışı bağlantıları hangi ülkelerle olaçak enkolay ve enhesaplı havvan alımı satımı hangi ülkelerle sorun yaşamadan sağlıklı hava italat ve ihracatı hangi ülkelerle lütven bu işle ugraşan bizi kalem kalem maliyetlerive kazançları bize bildirşin. bide makina traktör süt tankı ve yem üretim işleme makina nereden enhesaplı enuygun temin ede biliriz ve ziraat bankası kredisine uygun alet ve edavat nerden temin edebiliriz lütven bana detaylı bilgi verilmesinini saygılarım la arz ederim

 • Cumhur TURNA diyor ki:

  S.A Saygıdeğer büyüklerim sizlerden önemli konularda yardımcı olmanızı istiyorum 7 dönüm hafif meğilli arazim var buraya hem besicilik hemde süt için hayvan ağılı yapmak istiyorum (50 100 başlık ilk önce şunu belirteyim bana son sistem bir ağılın ortalama maliyeti ne kadar olur? Bana bir agıl projesi gönderirmisiniz? En iyi süt ve et için hangi cins hayvanları nereden ortalama kaç tl maximum hayvan başına vermeliyim sizlerden bu konuda beni en kısa zamanda bilgilendirirseniz çok memnun olurum. Saygılarımla Cumhur

 • Destek Sistemi diyor ki:

  sadece hayvanların mailiyeti 50 baş düşündüğümüzde 500.000 tl tam verimli iyi ırk aldıgınızda zor ve ekipman gerektiren bir sektör cazip olan yanları kadar bu sektöre atılmak istenleri büyük maliyetler sebebiyle geri çekiliyor çogu insan . Araziniz , araziyi işleyecek ekipmanınız , besihaneniz , sagım odaları, depolama gibi birçok sebeb insanşarı geri itiyor. ortalama sizin düşündügünüz ciftliğn maliyeti 750.000 ila 1.000.000 tl arasında değişir. Saygılarımla

Yorumla

Arama
Sponsorlu Bağlantılar
Son Güncelleme Zamanı: 02 08 2015